Wersja Polska English Version Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Zaprawy klejowe w systemie ociepleń 

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych STYRO LUX

Przeznaczona jest do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach mineralnych spotykanych w budownictwie.

  • mrozoodporna
  • paroprzepuszczalna
  • wydajna
  • o wysokiej przyczepności

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

4,0-5,0 kg/m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25kg

Ilość na palecie

54 szt.

Dokument odniesienia

Europejska Ocena Techniczna 17/0726

ZASTOSOWANIE

Zaprawa klejowa STYRO LUX przeznaczona jest do przyklejania płyt styropianowych w bezspoinowym systemie ociepleń na typowe  podłoża budowlane przy wykonywaniu ociepleń budynków w systemie ASTEX-TERM. Nadaje się do przyklejania płyt styropianowych wewnątrz i na zewnątrz budynków na podłożach tj.  tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, wszelkiego rodzaju mury z bloczków betonowych, cegły ceramicznej, keramzytowe, gazobetonowe, kamienie naturalne, prefabrykaty żelbetowe, tynki mineralne, silikonowe itp. Zaprawa klejowa STYRO LUX przeznaczona jest zarówno do obiektów nowo wznoszonych, jak i poddawanych termoizolacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej STYRO LUX należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować stosując emulsję gruntującą UNI-ASTEX na minimum 12-24 h przed przyklejeniem styropianu. Miejsca starych tynków budzących wątpliwość, co do przyczepności należy usunąć i naprawić masami zgodnymi z podłożem, na jakim były wykonane. W przypadku uzupełniania braków zaprawami cementowymi lub cementowo-wapiennymi styropian przyklejać nie wcześniej niż po upływie 28-30 dni ( po zakończeniu procesu twardnienia). Podłoża o dużej wilgotności należy dokładnie osuszyć.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody (5,5 L/25kg) i mieszać za pomocą mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać ok. 5 minut i jeszcze raz wymieszać. Jeżeli masa jest zbyt gęsta to należy dodać niewielką ilość wody i wymieszać ponownie. Zaprawę rozprowadzić na podłożu stalową pacą.

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo-punktową", czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy ok. 8-10cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wypływała poza krawędzie płyty. Dla płyt o wymiarach 50x100 cm, na jej środkowej części należy nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 60% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wypłynie poza obrys płyty, należy ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych (na wzór ułożenia cegieł w murze). Dalsze prace takie jak mocowanie łączników , szlifowanie płyt styropianowych i układanie warstwy zbrojnej można wykonywać nie wcześniej jak po 48 godzinach.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temp. podłoża od +5°C do +25°C Temp. powietrza od +5°C do +25°C Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0 °C.

ZUŻYCIE

4,0-5,0 kg/m²

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

Worki papierowe: 25 kg Paleta: 54 worki 1200 kg

Przechowywanie kleju i transport

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji , która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy