Wersja Polska English Version Українська версія Русская версия

Astex Professional  Zaprawy murarskie  Zaprawa murarska 

Zaprawa murarska M10

Zaprawa murarska M10 jest przeznaczona do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych na tradycyjną grubą spoinę, łączenia bloczków z betonu komórkowego, gazobetonu, keramzytobetonu, pustaków, materiałów ceramicznych, elementów wapienno piaskowych oraz innych tego typu materiałów.

  • Klasa wytrzymałości M10
  • Do wewnątrz i na zewnątrz
  • Wysoka wytrzymałość
  • Do grubości 40 mm

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

od 34 kg/1 m² muru o grubości 1/2 cegły pełnej przy grubości spoiny 10 mm.

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

ZASTOSOWANIE

Zaprawa murarska jest przeznaczona do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych na tradycyjną grubą spoinę, łączenia bloczków z betonu komórkowego, gazobetonu, keramzytobetonu, pustaków, materiałów ceramicznych, elementów wapienno piaskowych oraz innych tego typu materiałów. Ma zastosowanie w budownictwie mało i wielometrażowym, zarówno do nowo powstających budynków, jak i tych remontowanych. Zaprawa ta zastępuje tradycyjne zaprawy budowlane, które są mieszane na placu budowy poprzez szybsze i łatwiejsze przygotowanie oraz możliwość wymieszania mniejszych partii zaprawy. Pozwala również na korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych. Posiada dobrą przyczepność do podłoża oraz wysoka wytrzymałość.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa murarska jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości, opartej na bazie szarego cementu klasy 52,5 R, oczyszczonego piasku, kruszyw i dodatków modyfikujących. Odznacza się dobrą urabialnością, plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu i łatwym w obróbce. O bardzo wysokiej przyczepności do podłoża. Zaprawa murarska jest produktem mrozo i wodoodpornym. Charakteryzuje się też wysoką szczelnością. Dzięki swoim właściwościom zapobiega powstawaniu mostków termicznych w przypadku ścian jedno i wielowarstwowych. Wpływa również na szybsze tempo wykonywania prac budowlanych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, wysezonowane, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). W przypadku konieczności wykonania warstwy zaprawy na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na nałożeniu warstwy kontrolnej i sprawdzeniu połączenia po min 48 godzinach. Luźne elementy należy usunąć. Bloczki, cegły oraz elementy silnie nasiąkliwe należy w upalną pogodę zwilżyć wodą przed wmurowaniem. Zaleca się w przypadku stawiania murów nośnych użycie elementów tej samej odmiany o jednakowej klasie wytrzymałości w obrębie jednej kondygnacji oraz tego samego rodzaju zaprawy.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do naczynia z odpowiednią ilością wody (3,5 - 4 l na 25 kg). Następnie masę mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem lub betoniarki, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Pozostawić na około 5-10 min i wymieszać ponownie. Jeżeli zajdzie potrzeba dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji masy. Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu od 1 do 2,5 godziny w zależności od warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest modyfikowanie zaprawy poprzez dodanie innych składników chemii budowlanej np. piasku, cementu, oraz innych dodatków gdyż może spowodować to utratę właściwości zaprawy.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę murarską nakłada się po wcześniejszym przygotowaniu podłoża. Niedopuszczalne jest jednorazowo nakładanie zbyt grubej warstwy przekraczające standardowe wartości w budownictwie . Po nałożeniu zaprawy należy przystąpić do wstępnego ułożenia materiału poprzez dociśnięcie, a następnie zebranie nadmiaru zaprawy za pomocą kielni. Murować na pełne spoiny. Podczas wysychania zaprawy murarskiej wewnątrz pomieszczenia należy bezwzględnie zapewnić dobrą wentylację. Przy pracach prowadzonych na zewnątrz należy chronić nałożoną warstwę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (zbyt szybkie wysychanie może doprowadzić do spękania zaprawy), a także chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem deszczu. Temperatura powietrza i podłoża w trakcie prac oraz w procesie wiązania i wysychania musi być dodatnia (powyżej +5°C, ale nie wyższej niż 25°C). Przy założeniu, że powstała ściana przeznaczona będzie pod tynkowanie należy pozostawić niewypełnioną spoinę na głębokość 5-10 mm przy zewnętrznych licach. Oprócz podanych zaleceń prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby przyczepności lub skontaktować się z producentem. Świeże zabrudzenia po zaprawie murarskiej należy zmyć czystą wodą, natomiast stwardniałe należy usunąć mechanicznie. Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0°C.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się od 34 kg/1 m² muru o grubości 1/2 cegły pełnej przy grubości spoiny 10 mm. W praktyce zużycia zależne są od stopnia grubości spoiny, a także dokładności wymiarowej łączonych elementów. Proporcje mieszania 3,5 - 4 l / 25 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg. Paleta: 54 worków po 25 kg = 1350 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement który wymieszany z wodą daje odczyn alkaiczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą . Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5ºC do +25ºC Temperatura podłoża od +5ºC do +25ºC Czas pracy 1 -2,5 h przy określonych temperaturach i wilgotności powietrza. Klasa wytrzymałości M5.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy