Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Wylewki i betony 

Beton B25

Beton B25 jest gotową suchą mieszanką betonową klasy C20/25 opartą na bazie wysokiej jakości cementu oraz specjalnie dobranych kruszyw i środków modyfikujących.

  • W klasie C20/25
  • Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 Mpa
  • Grubość warstwy od 25 mm do 100 mm
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Do wewnątrz i na zewnątrz

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

1,5 kg/ m² przy grubości 1 mm

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

ZASTOSOWANIE

BETON B25 przeznaczony jest do wykonywania prac betoniarskich, betonowych podkładów podłogowych, posadzek o grubości od 25 mm do 100 mm, obsadzania słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania podbudów. Może być stosowany do wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

Beton B25 jest gotową suchą mieszanką betonową klasy C20/25 opartą na bazie wysokiej jakości cementu oraz specjalnie dobranych kruszyw i środków modyfikujących. Odznacza się dobrą plastycznością, urabialnością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Łatwy w użyciu, po związaniu mrozoodporny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być wysezonowane, suche, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). W przypadku konieczności wykonania warstwy na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na nałożeniu warstwy kontrolnej i sprawdzeniu połączenia po min 48-72 godzinach. Luźne elementy usunąć. Podłoże pylące i nadmiernie chłonne zagruntować preparatem UNI-ASTEX lub zwilżyć wodą. Przygotowanie podłoża rozpocząć od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielającej od ścian i innych elementów za pomocą taśmy dylatacyjnej lub pasów styropianu. Ewentualne dylatacje występujące w podłożu przenieść tak, aby pokrywały się z dylatacjami w wykonywanym podkładzie. Następnie rozłożyć równomiernie na całej powierzchni folię budowlaną o grubości min. 0,2 mm z wywinięciem ponad przewidywany poziom wykonywanego podkładu. Przy połączeniach folii zastosować zakład min.10-15 cm i szczelnie skleić na złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać. Jeśli zachodzi potrzeba, bądź jest to wymagane zastosować i ułożyć zbrojenie.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do naczynia z odpowiednią ilością wody (2 - 4 l na 25 kg). Następnie masę mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem lub betoniarki, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Pozostawić na około 5-10 min i wymieszać ponownie. Jeżeli zajdzie potrzeba dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Tak przygotowaną masę zużyć w ciągu 30-60 minut w zależności od warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest modyfikowanie zaprawy poprzez dodanie innych składników chemii budowlanej np. piasku, cementu, oraz innych substancji i dodatków, ponieważ może spowodować to utratę właściwości betonu. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

SPOSÓB UŻYCIA

Wszystkie prace betoniarskie wykonywać wedle obowiązujących norm. Przygotowaną zaprawę układać (najczęściej) pomiędzy listwami kierunkowymi, ubić, zagęścić i wyrównać. Nadmiar zaprawy ściągnąć łatą po prowadnicach i po wstępnym związaniu zatrzeć powierzchnię ręcznie pacą lub mechanicznie zacieraczką. Aby uniknąć pęknięć na wylewanym podkładzie podłogowym, które mogą być spowodowane dużymi obciążeniami, znacznymi wahaniami temperatur lub wylaniem podkładu na stropach z elementów prefabrykowanych zastosować zbrojenie. Elementy szalowane rozbierać po min 48-72 godzinach. Podczas wysychania betonu wewnątrz pomieszczeń bezwzględnie zapewnić dobrą wentylację. Przy pracach prowadzonych na zewnątrz chronić nałożoną warstwę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (zbyt szybkie wysychanie może doprowadzić do spękania), a także chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem deszczu. Nie przyspieszać wysychania poprzez podgrzewanie. Temperatura powietrza i podłoża w trakcie prac oraz w procesie wiązania i wysychania musi być dodatnia (powyżej +5°C, ale nie wyższa niż 25°C). Oprócz podanych zaleceń prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby przyczepności lub skontaktować się z producentem. Świeże zabrudzenia zmyć czystą wodą, natomiast stwardniałe usunąć mechanicznie.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się około 20 kg na 1m² warstwy o grubości o grubości 10 mm. Proporcja mieszanki z wodą to około 2-4 l wody na 25 kg suchej mieszanki.

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, kielnia, betoniarka, pojemnik, naczynie miarowe do wody. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Wyrób zawiera cement który wymieszany z wodą daje odczyn alkaiczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą . Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Karta Techniczna oraz Karta Charakterystyki dostępna na stronie internetowej www.astex-tynki.pl

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +25 °C Temperatura podłoża od +5°C do +25 °C Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0 °C.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 Mpa

UWAGA

ASTEX PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy