Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Wylewki i betony 

Jastrych podkładowy samorozlewny

Jastrych cementowy służy do wykonywania posadzek oraz podkładów cementowych.

  • Grubość warstwy od 20 do 100 mm
  • Na ogrzewanie podłogowe
  • Podł płytki ceramiczne, parkiety i panele
  • Wysoka wytrzymałość
  • Mrozoodporny

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 30 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

20 kg/m² przy 10 mm grubości

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

30 kg

ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE

Jastrych cementowy jest to łatwa w stosowaniu, przygotowana fabrycznie sucha mieszanka, przeznaczona do ręcznego lub maszynowego wykonywania posadzek oraz podkładów podłogowych, a także tarasów, balkonów wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ma zastosowanie w budownictwie mało i wielometrażowym takim jak: pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, magazyny, hale, garaże, piwnice, hole, biura, korytarze itp. Po zastosowaniu uzyskujemy równe podłoże pod płytki ceramiczne, kamienne, podłogi panelowe, parkiety oraz masy samopoziomujące, itp. Jastrych cementowy można stosować do ogrzewania podłogowego. Zaprawa ta nadaje się szczególnie w miejscach wymagających wysokich parametrów wytrzymałościowych na obciążenia. Jastrych Cementowy przeznaczony jest do renowacji już istniejących, posadzek, jako warstwa pośrednia jak również do nowo powstających podłoży oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Nadaje się do układania na warstwach przeciwwilgociowych, akustycznych, termicznych oraz paroizolacji.

WŁAŚCIWOŚCI

Jastrych cementowy jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości, opartej na bazie szarego cementu klasy 52,5 R, oczyszczonego piasku, kruszyw i dodatków modyfikujących. Odznacza się bardzo dobrymi właściwościami w zakresie urabialności, plastyczności oraz przyczepności do podłoża, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu i łatwym w obróbce. Po wymieszaniu z wodą tworzy jednorodną masę łatwą do rozprowadzenia. Jastrych jest produktem mrozo i wodoodpornym. Charakteryzuje się też bardzo dobrą szczelnością. Wpływa również na szybsze tempo wykonywania prac budowlanych w stosunku do tradycyjnych zapraw wyrabianych na budowach. Po związaniu jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, wysezonowane, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej itd.). Jeśli zachodzi potrzeba podłoże wyfrezować i zmyć. W przypadku podłoża nadmiernie chłonnego należy je zwilżyć wodą lub zastosować środek gruntujący UNI¬ASTEX przy czym niedopuszczalne jest pozostawienie nadmiernej ilości środka gruntującego na podłożu. Przy podłożu o zwiększonej nasiąkliwości czynność powtórzyć. W przypadku konieczności wykonania warstwy na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na nałożeniu warstwy kontrolnej i sprawdzeniu połączenia po min 48 godzinach. Luźne elementy należy usunąć. Bezwzględnie należy stosować dylatację obwodową (w postaci taśm uszczelniających bądź styropianu od 5 do 10 mm), progową oraz wokół elementów nośnych konstrukcji (filarów, kominów itp.). Wszelkie dylatacje konstrukcyjne należy przenieść na warstwę samopoziomującą. Powyżej 50 m² powierzchni należy stosować dylatacje pośrednie. Wylewane podłoża uszczelnić.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy (worek 30 kg) do naczynia z odpowiednią ilością wody(4,5 L). Następnie masę mieszać mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem (mieszadła) lub specjalnego agregatu (mieszająco¬pompującego) aż do uzyskania jednorodnej masy. Jeżeli zajdzie potrzeba – doświadczalnie dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie. Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu 40 minut. Niedopuszczalne jest modyfikowanie zaprawy poprzez dodanie innych składników chemii budowlanej np. piasku, cementu, gdyż może spowodować to utratę właściwości zaprawy.

SPOSÓB UŻYCIA

Jastrych cementowy nakłada się ręcznie na wcześniej przygotowane podłoże. Świeżo wylaną warstwę ściągamy łatą tak, aby powstała gładka powierzchnia. Wylewane pole należy odpowietrzyć za pomocą wałków odpowietrzających. W przypadku zastosowania pomocniczych materiałów poziomujących (rury, prowadnice) po ściągnięciu niezwłocznie usunąć, a powstałe ubytki wypełnić i wygładzić. Podczas wysychania wykonanego podłoża, a także w czasie dojrzewania należy bezwzględnie zapewnić dobrą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Przy pracach prowadzonych na zewnątrz należy chronić nałożoną warstwę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (zbyt szybkie wysychanie, które może doprowadzić do spękania wykonanej warstwy), a także chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem deszczu. Temperatura powietrza i podłoża w trakcie prac oraz w procesie wiązania i wysychania musi być dodatnia (powyżej +5ºC). Prace należy wykonywać ciągle, aż do pokrycia podłoża w całości. Oprócz podanych zaleceń prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby przyczepności. Świeże zabrudzenia zmyć czystą wodą natomiast stwardniałe usunąć mechanicznie.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

w zależności od konstrukcji podłoża: JASTRYCH ZESPOLONY Z PODŁOŻEM Grubość aplikowanej warstwy musi wynosić min 20-35 mm. Jest to bezpośrednie wykonanie warstwy na już istniejące podłoże bez wykonywania dodatkowych izolacji (termicznych, akustycznych, przeciwwilgociowych). Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie podłoża, dzięki czemu uzyskamy maksymalną szczepność i optymalny efekt powiązania zaprawy z istniejącym podłożem. JASTRYCH NA WARSTWIE ODDZIELAJĄCEJ Grubość aplikowanej warstwy musi wynosić min 35-45 mm. Jest wykonywany w przypadku bardzo słabych i chłonnych podłoży, a także w miejscach gdzie przyczepność jest trudna do określenie. Najczęściej warstwą oddzielającą jest folia izolacyjna lub podobny materiał spełniający wymagania izolacyjne. Należy pamiętać o prawidłowym ułożeniu materiału izolacyjnego na wcześniej oczyszczone i stabilne podłoże. Izolacje układamy powyżej wysokości przewidywanego podkładu. W przypadku podłoży narażonych na nadmierną wilgoć stosuje się izolacje przeciwwilgociowe np. folia w płynie z zastosowaniem taśm uszczelniających. ¬JASTRYCH PŁYWAJĄCY Grubość aplikowanej warstwy musi wynosić min 40¬-45 mm. Jest wykonywany w przypadku zastosowania izolacji termicznej, akustycznej. Najczęściej warstwą oddzielającą jest styropian podłogowy, utwardzona wełna lub podobny materiał spełniający wymagania izolacyjne. Materiał ten układamy z zachowaniem mijankowego układu spoin. W przypadku podłoży narażonych na nadmierną wilgoć stosuje się izolacje przeciwwilgociowe np. folia izolacyjna lub folia w płynie z zastosowaniem taśm uszczelniających przed ułożeniem izolacji termicznej lub akustycznej. ¬JASTRYCH W POŁACZENIU Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM Grubość aplikowanej warstwy musi wynosić min 45-50 mm. Jest wykonywany w przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego (wodnego lub elektrycznego) w połącznie z materiałem izolacji termicznej. W tym przypadku należy stabilnie i mocno przymocować elementy ogrzewania podłogowego ( rurki, węże, maty elektryczne), aby zapobiec przemieszczeniu podczas wylewania warstwy podkładu. W przypadku podłoży narażonych na nadmierną wilgoć stosuje się izolacje przeciwwilgociowe np. folia izolacyjna lub folia w płynie z zastosowaniem taśm uszczelniających przed ułożeniem izolacji termicznej oraz podłogowego zestawu grzewczego. Minimalna wysokość podkładu ponad górną krawędzią konstrukcji zestawu powinna wynosić 30 mm. Wstępne uruchomienie ogrzewania podłogowego może nastąpić po 7 dniach, a pełne po około 30 dniach.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 20 kg na 1 m² posadzki przy grubości warstwy 1 cm.

OPAKOWANIA

Worki papierowe 30 kg Paleta – 42 worki - 1260 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z wymaganiami podanymi na opakowaniu wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5 do +25ºC Temperatura podłoża od +5 do +25ºC

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy