Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Zaprawy klejowe do płytek i kamienia 

Zaprawa klejowa elastyczna żelowa C2TE Viking Żelowy SZARY

Viking Żelowy jest elastyczną zaprawą klejową w klasie C2TE służącą do przyklejania płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, terakoty, gresu itp.

  • Do klejenia każdego rodzaju i formatu płytek max. 1200 mm  x 1200 mm
  • Na ogrzewanie podłogowe
  • Brak spływu
  • Wysoko elastyczny
  • Zastosowanie innowacyjnej  technologii żelu krzemianowego
  • Możliwość wykonania dwóch konsystencji gęstej i rzadkiej
  • Zakres temperatury podczas klejenia: +5°C do +35°C

 

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

4,0-5,0 kg/m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość opakowań na palecie

54 szt

WŁAŚCIWOŚCI

VIKING Żelowy jest gotową, suchą mieszanką opartą na bazie wysokiej jakości cementu oraz specjalnie dobranych kruszyw i dodatku żelu krzemianowego. Zastosowanie dodatku pozwala regulować konsystencję kleju wedle potrzeb bez utraty jego parametrów. Odznacza się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Zaprawa została wzbogacona o mikrowłókna polipropylenowe długości 6 mm, które tworzą w zaprawie dodatkowe mikrozbrojenie. Specjalna modyfikacja chemiczna eliminuje efekt osuwania się świeżo przyklejonej płytki. VIKING Żelowy jest produktem wysoko elastycznym, mrozo i wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). Nierówności podłoża większe niż 15 mm, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej VIKING Żelowy należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą UNI-ASTEX. W przypadku konieczności klejenia płytek na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejaniu płytki i sprawdzeniu połączenia po minimum 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody ( od 6l do 8,5 l/25kg ) i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać ok. 5 minut i jeszcze raz wymieszać. Jeżeli zachodzi potrzeba należy dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie. Zaprawę rozprowadzić na podłożu stalową pacą zębatą. Temperatura podłoża oraz otoczenia podczas wykonywania prac powinna być w przedziale od +5°C do +35 °C. Konsystencję zaprawy klejowej Viking Żelowy należy dostosować do rodzaju wykonywanej pracy regulując to ilością wody zarobowej. Przy klejeniu płytek na powierzchniach pionowych, aby wykluczyć efekt spływu zaleca się stosować ilość wody z dolnej granicy, czyli około 6l/25kg zaprawy. W zależności od wielkości formatu płytek przy klejeniu na płaszczyznach poziomych można zwiększać ilość wody zarobowej do maksymalnej granicy 8,5 l/25kg zaprawy.

PŁYTEK NIE MOCZYĆ W WODZIE

Układać je na zaprawie i dociskać, póki zaprawa lepi się do rąk. Nie układać płytek na styk! Zachować szerokość spoin w zależności od wielkości płytek i warunków eksploatacji. Świeże zabrudzenia zmyć wodą, a stwardniałe usunąć mechanicznie.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę klejową VIKING Żelowy stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na przygotowane podłoże wcześniej stalową pacą zębatą, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku). Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zaprawa zachowuje swoje właściwości klejące przez około 30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejenie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyłożeniu dłoni do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy ułożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomiernie wypełniona na całej powierzchni płytki. Czas korygowania położenia płytki wynosi do 20 minut od momentu jej dociśnięcia (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). W trakcie wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu, po okresie 12 godzin od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga w przeciągu 3 – 4 dni. Oprócz podanych zaleceń prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje, jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby przyczepności.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +25 °C Temperatura podłoża od +5°C do +25 °C Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0 °C.

ZUŻYCIE

Średnie zużycie to 4,0-5,0 kg/m² przy równych podłożach. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia równości podłoża i rodzaju zastosowanych płytek.

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, gładka i ząbkowana paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczeniem w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu według specyfikacji.

OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie, etykietę lub Kartę Charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża od +5°C do +35°C Temperatura powietrza od +5°C do +35°C

UWAGA

ASTEX- PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr Tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy