Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Zaprawy murarskie 

Zaprawa murarska do klinkieru ZK2 SZARY

Zaprawa do klinkieru jest przeznaczona do murowania i fugowania murów z cegły klinkierowej, ogrodzeń, kominów, płytek klinkierowych itp.

  • Dostępna w kolorze grafitowym, szarym, jasno szarym, brązowym, ciemnym brązowym, jasno brązowym
  • Do murowania i spoinowania
  • Z dodatkiem trasu
  • Zapobiega wykwitom

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
grubość muru 12cm


Waga 25 kg
grubość muru 12cm


Zużycie

ok. 35 kg na m² przy grubości muru 12 cm

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

ZASTOSOWANIE

Zaprawa cementowa do klinkieru z dodatkiem trasu jest przeznaczona do murowania i fugowania murów z cegły klinkierowej, ogrodzeń, kominów, płytek klinkierowych itp. Ma zastosowanie w budownictwie ozdobnym i dekoracyjnym, mało i wielometrażowym, zarówno do nowopowstających budynków, jak i tych remontowanych. Zastosowany w zaprawie dodatek trasu reńskiego zapobiega powstawaniu wykwitów i przebarwień na spoinie oraz cegłach klinkierowych. Dzięki swoim właściwościom łączy elementy w stabilną i trwałą całość. Zaprawa nadaje się do powszechnego stosowania w ogólnym budownictwie.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa do klinkieru jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości, opartej na bazie wysokogatunkowego szarego cementu, oczyszczonego piasku, kruszyw i dodatków modyfikujących. Produkt gotowy – wymaga tylko wymieszania z wodą. Odznacza się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością oraz przyczepnością do materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu i łatwym w obróbce. O bardzo wysokiej przyczepności do podłoża. Specjalnie dobrany skład ogranicza występowanie rys skurczowych. Zaprawa do klinkieru jest produktem mrozo i wodoodpornym. Charakteryzuje się wysoką szczelnością oraz przyczepnością do powierzchni o małej nasiąkliwości. Pełna wytrzymałość następuje po 28 dniach od momentu zastosowania. Wpływa również na szybsze tempo wykonywania prac budowlanych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, wysezonowane, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). W przypadku konieczności wykonania warstwy zaprawy na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na nałożeniu warstwy kontrolnej i sprawdzeniu połączenia po min 48 godzinach. Luźne elementy należy usunąć. Bloczki, cegły oraz elementy silnie nasiąkliwe należy w upalną pogodę zwilżyć wodą przed wmurowaniem. Zaleca się w przypadku stawiania murów nośnych użycie elementów tej samej odmiany, o jednakowej klasie wytrzymałości oraz tego samego rodzaju zaprawy w obrębie jednej kondygnacji.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do naczynia z odpowiednią ilością wody (3,5 - 4 l na 25 kg). Następnie masę mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem lub betoniarki, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Pozostawić na około 5-10 min i wymieszać ponownie. Jeżeli zajdzie potrzeba dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji masy. Niedopuszczalne jest modyfikowanie zaprawy poprzez dodanie innych składników chemii budowlanej np. piasku, cementu, oraz innych dodatków, gdyż może spowodować to utratę właściwości zaprawy.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę do klinkieru nakłada się równomiernie kielnią na wcześniej wykonaną warstwę. Niedopuszczalne jest jednorazowo nakładanie zbyt grubej warstwy przekraczające standardowe wartości w budownictwie. Po nałożeniu zaprawy przystąpić do ułożenia materiału poprzez dociśnięcie. W celu wygodniejszego układania materiału klinkierowego zastosować listwy i profile dystansowe. Podczas wysychania zaprawy wewnątrz pomieszczenia bezwzględnie zapewnić dobrą wentylację. Przy pracach prowadzonych na zewnątrz chronić nałożoną warstwę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (zbyt szybkie wysychanie może doprowadzić do spękania zaprawy), a także chronić spoinę przed bezpośrednim działaniem deszczu. Temperatura powietrza i podłoża oraz w procesie wiązania i wysychania musi być dodatnia (powyżej +5°C, ale nie wyższa niż 25°C). Oprócz podanych zaleceń prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Szczególną uwagę zwrócić na czystość wykonywania prac. W przypadku kontaktu zaprawy z licem cegły klinkierowej należ ją bezzwłocznie usunąć i wyczyścić. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości wykonać próby przyczepności lub skontaktować się z producentem. Spoiny dokładnie wypełniać zaprawą. Grubość spoiny powinna być taka sama dla każdej warstwy.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 40-45 kg na 1 m² muru o grubości 12 cm i spoinie 10 mm. W praktyce zużycia zależne są od stopnia grubości spoiny, a także dokładności wymiarowej łączonych elementów .

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, mieszadło, kielnia, betoniarka. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +25 °C Temperatura podłoża od +5°C do +25 °C Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0 °C.

OPAKOWANIA

Worki papierowe 25kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wyrób zawiera cement, który wymieszany z wodą daje odczyn alkaiczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy